Navigace

Obsah

Archeologické výzkumy ve Svémyslicích

 

Archeologické výzkumy ve Svémyslicích do roku 2004


Již před rokem 1945 byl na katastrálním území Svémyslic nalezen hrob kultury se zvoncovitými poháry, nádoba ze starší doby bronzové a eneolitické sídliště. K těmto pravěkým památkám neexistují bližší nálezové okolnosti ani přesná lokalizace.

V roce 1989 byly při stavebních pracích na přístavbě kravína a ve výkopech pro základy rodinného domu prozkoumány pracovníky Muzea v Brandýse nad Labem 3 sídlištní objekty z období starší až střední doby bronzové.

Při průzkumu oblasti Vinořského potoka v letech 1989 - 1990 byly povrchovými sběry získány zlomky keramických nádob z období eneolitu, doby bronzové, halštatu a laténu. Archeologickým materiálem bylo doloženo také osídlení sledovaného prostoru v raném a vrcholném středověku.

Městské muzeum v Čelákovicích provedlo v letech 1999 a 2001 při sledování tras inženýrských sítí v intravilánu obce archeologický výzkum v místech narušených objektů nebo kulturních vrstev. Zdokumentovány byly archeologické situace z období eneolitu, mladší doby bronzové, laténu a ze středověku.

Při budování kanalizace a čističky odpadních vod v roce 2004 bylo zachyceno a částečně odkryto 7 objektů z doby železné. Ve výplni halštatské zásobní jámy byly nalezeny fragmenty lidských kostí. Další 4 objekty pocházely ze středověku a novověku.


Lokalita „Na Svobodě“

V roce 2004 byl zahájen rozsáhlý archeologický výzkum v nově vznikající obytné zóně v poloze „Na Svobodě“. Zkoumaný prostor byl intenzivně osídlen na konci halštatského období doby železné. Na skryté ploše byly zdokumentovány zejména zahloubené části tehdejších obydlí a další sídlištní objekty. Z výplní odkrytých pozůstatků pravěkého osídlení byl získán rozsáhlý soubor artefaktů. Nejběžnějším materiálem byly zlomky keramických nádob. Nalezeny byly také předměty sloužící k běžným domáckým činnostem. Do této kategorie předmětů patří zejména keramické přesleny, železné nože nebo keramická závaží. Ze zkoumaného prostoru pochází také několik bronzových ozdob, zejména náramků nebo jejich částí. Ze 3 objektů byly vyzvednuty kosterní pozůstatky novorozenců.

Archeologický výzkum v ploše komunikací a rodinných dvojdomů byl dokončen v roce 2006. Další archeologické aktivity byly na lokalitě prováděny v souvislosti s individuální výstavbou rodinných domů. Do konce roku 2010 bylo zdokumentováno na 500 objektů převážně z konce halštatského období.

„Na Svobodě“ – odkryté relikty obydlí a sídlištní jámy z halštatského období.„Na Svobodě“ – odkryté relikty obydlí a sídlištní jámy z halštatského období.

 

 

„Na Svobodě“ – odkrývání halštatské zásobní jámy.„Na Svobodě“ – odkrývání halštatské zásobní jámy.

  

Lokalita „Ke Strouze“

V poloze „Ke Strouze“, sousedící s lokalitou „Na Svobodě“, byly předpokládány další archeologické situace související se sídelním areálem z doby železné. Při sledování skrývky ornice v prostoru budoucích komunikací pro další část obytné zóny se tento předpoklad nepotvrdil. Prozkoumáno bylo pouze několik ojedinělých jam a větší novověký objekt. Při skrývce ornice byla také nalezena část letecké pumy z 2. světové války.

3 „Ke Strouze“ – skrytá plocha budoucí komunikace s  halštatskou sídlištní jámou„Ke Strouze“ – skrytá plocha budoucí komunikace, novověká sídlištní jáma.

 


 

„Ke Strouze“ – skrytá plocha budoucí komunikace s  halštatskou sídlištní jámou.

„Ke Strouze“ – skrytá plocha budoucí komunikace s  halštatskou sídlištní jámou.

 

 

 

Lokalita „Nad Rybníkem“

Při výstavbě komunikací, inženýrských sítí a rodinných domů v poloze „Nad Rybníkem“ bylo v letech 2008 – 2010 odkryto 19 objektů. Nejcennějším nálezem byl kostrový hrob s bohatou výbavou, patřící do období kultury se šňůrovou keramikou. Ostatky muže byly uloženy ve skrčené poloze na pravém boku společně se 2 nádobami, fasetovaným sekeromlatem, souborem štípané industrie včetně 8 šipek a s pravděpodobným masitým milodarem doloženým zvířecími kostmi. Druhý hrob patřící do stejného období byl prozkoumán při stavbě rodinného domu nedaleko od místa prvního nálezu. Výbava tohoto hrobu byla chudá. Nalezena byla kamenná čepelka a 1 nádoba. Další objekty odkryté na lokalitě náležely únětické a řivnáčské kultuře.

„Nad Rybníkem“ – sídlištní jáma únětické kultury s částmi keramických nádob.„Nad Rybníkem“ – bohatý kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou.

 

 


„Nad Rybníkem“ – bohatý kostrový hrob kultury se šňůrovou keramikou.„Nad Rybníkem“ – sídlištní jáma únětické kultury s částmi keramických nádob.

 

  

Lokalita „Bytový dům“

Záchranným archeologickým výzkumem bylo v rozsahu skryté plochy pro stavbu bytového domu částečně nebo kompletně odkryto a zdokumentováno 10 objektů. Prozkoumány byly zejména sídlištní jámy ze závěru halštatského období. Z výplní objektů byly do sbírek Městského muzea v Čelákovicích získány zlomky keramických nádob a další předměty z různých materiálů. Vzhledem k místu nálezu je pravděpodobná souvislost nalezených archeologických situací se sídelním areálem z konce starší doby železné v poloze „Na Svobodě“. Významným nálezem byl středověký příkop z 13. století.

„ Bytový dům“ – záchranný archeologický výzkum ve stavební jámě. „ Bytový dům“ – záchranný archeologický výzkum ve stavební jámě.

 

 

 

 

Prameny a literatura

Archeologická databáze Čech (verze dat k roku 2009)

Archiv Městského muzea v Čelákovicích (verze dat k roku 2010)

Snítilý P. – Špaček J. 2006: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2004. Středočeský vlastivědný sborník 23, 156. Roztoky u Prahy.

Snítilý P. – Špaček J. 2006: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2005. Středočeský vlastivědný sborník 24, 155. Roztoky u Prahy.

Snítilý P. – Špaček J. 2007: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2006. Středočeský vlastivědný sborník 25, 120. Roztoky u Prahy.

Snítilý P. – Špaček J. 2008: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2007. Středočeský vlastivědný sborník 26, 128 - 129. Roztoky u Prahy.

Snítilý P. – Špaček J. 2009: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2008. Středočeský vlastivědný sborník 27, 124. Roztoky u Prahy.

Snítilý P. – Špaček J. 2010: Archeologické výzkumy Městského muzea v Čelákovicích v roce 2009. Středočeský vlastivědný sborník 28, 123. Roztoky u Prahy.

 

Mgr. Pavel Snítilý, archeolog městského muzea v Čelákovicích