Obsah

Činnost zastupitelstva v roce 2011
 

Leden:

- pokračují jednání o umístění dětí do škol a školek v sousedních obcích

- dokončení fyzických odečtů vodoměrů a kontroly jejich plomb

- nákup cedulí - označující názvy ulic ( výběr firmy - cenové nabídky )

- převzetí účetnictví od firmy do správy obce

- dopravní bezpečnost v obci Svémyslice:

- zahájení projektu lávka přes potok u hasičárny - pěší propojení dvou částí obce

- zahájení projektu zpomalovací prahy a přechod pro chodce

- Výsledek jednání o umístění dětí do školy v Zelenči

 Na základě proběhlých jednání se zástupci obce Zeleneč a tamní základní školy je zajištěna možnost zápisu všech svémyslických dětí na docházku ve školním roce 2011/2012 (tj. těch dětí, jejichž rodiče byli osloveni zástupci OÚ Svémyslice v souvislosti s mapováním počtu dětí v obci). 

 Dále bylo dojednáno a přislíbeno, že v případě výstavby nové části ZŠ Zeleneč bude zajištěno přijetí svémyslických dětí i v následujících letech.

 

Únor:

- pokračují jednání o umístění svémyslických dětí do školek v sousedních obcích

- sbírání informací o možnostech realizace projektu školka ve Svémyslicích

- dopravní bezpečnost v obci Svémyslice

- pokračují potřebná jednání o projektu lávka přes potok u hasičárny - pěší propojení dvou částí obce

- oslovení firem zabývajícími se realizací zpomalovacích prahů 

- více informací viz. zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2011 ze dne 24.února 2011 (výsledek umístění dětí do školek, změna pojistných smluv, postup řešení pohledávek, atd.)

 

Březen:

- pokračují jednání o umístění svémyslických dětí do školek v sousedních obcích:

- OÚ Horní Počernice přislíbil umístění dětí do zdejších školek - rodiče dětí, kterých se to týká osloveni osobně zástupci obecního úřadu

- oslovení firem zabývajících se realizací zpomalovacích prahů, výběr firmy a schválení cennové nabídky 

- schválení zhotovení novového chodníku před domem č.7 - v rámci zhotovení zpomalovacích prahů a tím zvýšení bezpečnosti chodců v obci

- oslovení firem pro vytvoření návrhu lávky přes potok (u požární zbrojnice)

- oslovení firem  na vytvoření cennové nabídky na zdravotní prořez stromů v obci, výběr a schválení cennové nabídky

- změna pojistné smlouvy - odpovědnost a majetek obce. Zastupitelstvo posoudilo stávající pojistnou smlouvu obce Svémyslice za nevyhovující aktuálním potřebám obce a uzavřelo smlouvy nové

 

Duben - srpen:

- bezpečnost v obci:

- realizace projektu zpomalovacích prahů a přechod před ubytovnou (vyřízení projektové dokumentace, výstavba atd.)

- realizace opravy chodníku v obci (před domem č. 7)

- pěší propojení od hasičárny do ulice U hřiště, včetně lávky přes potok. Chodník u hasičárny, provizorní provedení, bude řešeno s ohledem na teréní úpravy u projektu REGI BASE (plán ukončení je do konce roku 2012)

- chodník od restaurace U Tichnů až do III. etapy je plánován po výstavbě vodovodního řádu, který bude uložen pod chodníkem (předpokládaný termín realizace je rok 2012 – 2013)

- likvidace náletů podél silnic, prořezy větví stromů – zviditelnění dopravních značek

- zdravotní prořezy stromů v katastru obce (prořezání větví, pokácení nemocných stromů). Zatupitelstvo obce již nesouhlasí s dalším kácením stromů v katastru obce

- proběhly jednání ohledně možností vyčištění rybníka a opravy hrází

- probíhají jednání o možnostech výstavby školky v obci

- prořez náletů podél potoka od čističky (ČOV), zdravotní prořez stromů. Na podzim proběhne vyčištění koryta potoka a teréní upravy sousedících pozemků. Dále je plánována výsadba zeleně

- proběhlo umístění cedulí s názvy ulic, na místech kde ještě nejsou ploty postaveny, budou cedule umístěny dodatečně

- formou dotazníků proběhla anketa o dopravní obslužnosti obce a následné jednání s firmou Ropid. Od září dochází ke změně jízdních řádů a posílení linky 353.

- územní plán obce Svémyslice:

- výběr firmy, viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svémyslice č. 2/2011 ze dne 31.5.2011, podpis smlouvy a další náležitosti

- schválení žádostí o zařazení pozemků do územního plánu obce viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svémyslice č. 4/2011 ze dne 17.8.2011

- projekt REGI Base:

- v dubnu jsme byli osloveni společně s dalšími šesti obcemi nadací REGI Base, ohledně možnosti výstavby rehabilitačního centra pro novodobé válečné veterány

- zastupitelstvo obce schválilo podporu tohoto jedinečného projektu

- obec pomohla vytypovat vhodné lokality pro možnou výstavbu

- více informací pod odkazem REGI Base

 

Září - prosinec:

- došlo k vybagrování koryta potoka od čističky odpadních vod podél dvojdomů v ulici Polní a terénní úpravy pozemku podél potoka. Vysetí travního porostu proběhne na jaře 2012 a následné vysázení stromků do léta 2012

- došlo k navezení hlíny a vytvoření valu na pozemek vedle čističky odpadních vod, tak aby vznikl vhodný kopec pro bobování. Na jaře, až dojde k usazení hlíny, bude val dokončen, zaseta tráva a následně do léta 2012 vysázeny keře. Val byl vytvořen na náklady firmy, která zde uložila hlínu a také poskytla slevu na práce prováděné na pozemcích podél potoka

- proběhla jednání s firmou Storeal o odstranění závad a nedodělků v jednotlivých lokalitách I., II. a III. etapy výstavby, kterou v obci Svémyslice realizují. Většina bodů, které obec předložila k řešení, již byla odstraněna a na jaře 2012 budou odstraněny zbylé závady. Zároveň probíhají jednání o dalších aktivitách firmy Storeal a s tím spojené závazky vůči obci

- pokračují jednotlivé fáze územního plánu.

- nadéle probíhají jednání jakým způsobem vyčistit rybník a jak financovat tyto práce.

- školka v obci:
Obec pokračovala během podzimu v hledání možností výstavby nové školky společně s obecním úřadem (demolice starého úřadu a výstavba nové budovy). Po zpracování orientačního rozpočtu na stavební práce a jednání s bankami ohledně možnosti úvěru obecní zastupitelstvo vyhodnotilo, že nemá dostatečné finanční prostředky v rozpočtu na financování úvěru a provoz školky. Dotace z kraje byla již v minulých letech zamítnuta.

Obecní úřad začal hledat další možnosti realizace mateřské školy v obci Svémyslice. V současné době probíhají jednání o případné realizaci školky na území obce. Občané budou informováni nejpozději do konce února o výsledku jednání, zdali se podáří školku v obci zrealozovat do září 2012. Zároveň probíhají jednání s okolními obcemi o možnosti umístění Svémyslických dětí v jejich zařízení. Doufáme, že příští rok bude pro nás s ohledem na umístění dětí v mateřských školách mnohem úspěšnější a že budeme moci vyhovět všem rodičům, kteří potřebují své děti umístit do předškolních zařízení.

- bezpečnost v obci:
Výstavba provizorního chodníku před domy čp.16 a 21 (zpevnění pozemku podél komunikace, tak aby se dal používat jako chodník). Práce byly provedeny s ohledem na plánované zesílení vodovodního řádu od hostince až po začátek III. etapy, který povede i pod tímto chodníkem. V těchto místech byly zároveň pořízeny lampy veřejného osvětlení, doposud zde byla úplná tma. Začátkem příštího roku by měla přibýt ještě jedna lampa veřejného osvětlení, která bude umístěna na sloupu naproti firmě Termetal.

- v průběhu celého roku docházelo k rozšíření a posílení stání a zvýšení četnosti svozu kontejnerů na tříděný odpad dle zjištěných potřeb občanů, tak aby v místech stanovišť nedocházelo ke vzniku nepořádku, a byl jejich počet dostačující potřebám občanů naší obce.