Navigace

Obsah

Rozpracované projekty

 

Multifunkční centrum
obce Svémyslice

 

foto

   Součástí projektu je nová budova obecního úřadu, obchod, samostatný víceúčelový sál a restaurace. Studie včetně 3D modelu je k nahlédnutí na OÚ.
 

Achitektonická studie:

Zde ke stažení :

Průvodní zpráva - Studie centra obce Svémyslice,
nadhled JVpohled z JIHUpohledy,
situace1. NP2. NP

STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK - budovy Svémyslice č.p.1 z roku 2014

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - vydané MěÚ Čelakovice dne 4.11.2020

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - příloha

Sdělení o nabytí právní moci - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru

 

V současnosti probíhají jednání ohledně zajištění financování projektu (dotace, úvěr banka)

VÍCE, INFORMACÍ O ZAKÁZCE (výběr zhotovitele, podepsaná smlouva, apod.) NALEZNETE společně s dalšími zakázkami na PROFILU ZADAVATELE: OÚ Svémyslice

 


 

Víceúčelové hřiště 15x30m - Svémyslice

   V roce 2019 zahájila obec jednání s projektanty firmy Linhart spol. s.r.o. na opravu povrchu a vybudování oplecení na stávajícím hřišti v ulici Na Výsluní a také umístění stolu na stolnítenis a zpevnění plochy okolo něj na hřišti v ulici Sluncová. V dubnu 2020 obec převzala projektovou dokumentaci a začala intenzivně poptávat možnosti zafinancování z dotačního titulu.

   Na podzim 2020 podala obec žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram DT 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního i pasivního odpočinku.

   Podle zpracovaného rozpočtu na realizaci akce „Víceúčelové hřiště 15x30m - Svémyslice“ je celková cena bez DPH 1.775.344,- Kč s DPH 2.148.166,- Kč.

   V lednu 2021 zastupitelstvo schválilo na svém zasedání podání výzvy k odevzdání nabídek na zakázku malého rozsahu - stavební práce - akce Víceúčelové hřiště 15x30m - Svémyslice.

  Na březnovém (2021) zasedání bude zastupitelstvo projednávat a schvalovat smlouvu s vítězným uchazečem. Více viz. ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. S firmou Ing. Jiří Huptych - J.I.H. je domluven termín zahájení realizace cca v polovině června 2021 a předpokládaná doba realizace je 6 týdnů.

   Výkresová část projektu ke stažení:

C1-Situace širších vztahů

C2-Koordinační situační výkres

D1-Celkový půdorys stavby

D2-Vzorové řezy

D3-Detail pole oplocení

D4-Detail pole oplocení s vybavením

D5-Detail sloupku pro uchycení sítě

 

    INFORMACE K PRŮBĚHU REALIZACE PRACÍ:

    Vážení občané, chceme Vás informovat o rekonstrukci dětského hřiště, která měla být dle smlouvy o dílo dokončena 30.09.2021. Důvodem, proč není zakázka stále dokončena, je neplnění termínů ze strany zhotovitele. Na základě několika urgencí zhotovitel vždy přislíbil termín, který nikdy nebyl dodržen. Bohužel se jedná o veřejnou zakázku, kdy je obec povinna vybrat dle zákona vítězného uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. Vzhledem k tomu, že obec žádala na tuto zakázku dotaci z MMR a následně i od České národní agentury, nebylo možné spolupráci ukončit dříve. Jelikož zakázka stále nesměřovala ke zdárnému konci, zhotoviteli byla navíc stále vytýkána kvalita provedení prací, tak jsme se rozhodli ukončit spolupráci a to za dodržení smluvního penále a vypořádání díla pouze v rozsahu řádně provedených prací. Díky tomuto kroku jsme oslovili osvědčenou firmu, se kterou máme dobré zkušenosti. Práce nyní pokračují a dá se předpokládat, že do konce dubna budou dokončeny přípravné práce pro usazení sloupů osvětlení  a zároveň by mělo dojít i k nalajnování hřišť. Doufáme, že vše proběhne jak má a budeme moci hřiště v první polovině května zpřístupnit bez funkčního veřejného osvětlení. Důležité je, aby hřiště bylo bezpečné, tzn. nemůže být otevřeno dříve než budou upraveny veškeré výkopové práce a zabezpečeny díry pro budoucí sloupy osvětlení.

    Část zakázky, kterou je umístění stolu na stolní tenis a vybudování zpevněných ploch okolo něj na hřišti v ulici Sluncová se bude realizovat v létě. Zároveň se musí opravit oplocení tohoto hřiště.
Zde nebylo umyslně dovoleno zhotoviteli započít práce, protože jsme se obávali uzavření dvou dětských hřišť, na kterých se pak nic neděje. Naše obavy se bohužel naplnily a tento krok se ukázal jako správný.

    Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

 


 

Skatepark

  Obec má zpracovanou a schválenou projektovou dokumentaci pro vybudování zpevněných ploch a umístění monolitní platformy pro frystylové sporty na pozemku před budovou obecního úřadu.

  Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. září podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na akci „Obec Svémyslice – dodávka monolitní platformy pro freestylové sporty“.

   Zastupitelstvo obce schválilo dne 26. ledna podání výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu „Obec Svémyslice – dodávka monolitní platformy pro freestylové sporty“. Zároveň se rozhodlo, že akce se bude realizovat bez ohledu zdali bude vyhověno podané žádosti o dotaci.

   Na základě zveřejněné výzvy s lhůtou odevzdání nabídek do 17.3.2022 byla odevzdána jedna nabídka.

   Zastupitelstvo obce schválilo dne 30. března výběr zhotoviltele a uzavření smlouvy se Zdeňkem Kotyzou - PARKPILOT. V průběhu května by měli proběhnout zemní práce - příprava zpevněné plochy a chodníku. Montáž monolitní platformy je naplánovaná na červenec 2022.

 

 


 

Odbahnění a oprava návesního rybníka
- Svémyslice

   Termín dokončení díla byl smlouvou stanoven do konce 10 měsíce 2020. Zhotovitel se v loňském roce dostal do časové skluzu a vzhledem k tomu, že obec na tuto akci získala dotaci ve výši téměř 1,5 mil., o kterou nechce přijít a záleží ji na kvalitě díla, bylo vyhověno žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla. V letošním roce (leden - březen 2021) však počasí zatím nepřálo a obci opravdu záleží na kvalitě díla, proto byla podána žádost na MZE o prodloužení termínu dokončení díla (dodání veškeré dokumentace k vyúčtování akce). Nový termín pro předání stavby je 4/2021 a 6/2021 je termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.