Navigace

Obsah

Rozpracované projekty

 

Multifunkční centrum
obce Svémyslice

 

foto

   Součástí projektu je nová budova obecního úřadu, obchod, samostatný víceúčelový sál a restaurace. Studie včetně 3D modelu je k nahlédnutí na OÚ.
 

Achitektonická studie:

Zde ke stažení :

Průvodní zpráva - Studie centra obce Svémyslice,
nadhled JVpohled z JIHUpohledy,
situace1. NP2. NP

STAVEBNĚ TECHNICKÝ POSUDEK - budovy Svémyslice č.p.1 z roku 2014

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - vydané MěÚ Čelakovice dne 4.11.2020

Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - příloha

Sdělení o nabytí právní moci - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru

 

V současnosti probíhají jednání ohledně zajištění financování projektu (dotace, úvěr banka)

VÍCE, INFORMACÍ O ZAKÁZCE (výběr zhotovitele, podepsaná smlouva, apod.) NALEZNETE společně s dalšími zakázkami na PROFILU ZADAVATELE: OÚ Svémyslice

 


 

Víceúčelové hřiště 15x30m - Svémyslice

   V roce 2019 zahájila obec jednání s projektanty firmy Linhart spol. s.r.o. na opravu povrchu a vybudování oplecení na stávajícím hřišti v ulici Na Výsluní a také umístění stolu na stolnítenis a zpevnění plochy okolo něj na hřišti v ulici Sluncová. V dubnu 2020 obec převzala projektovou dokumentaci a začala intenzivně poptávat možnosti zafinancování z dotačního titulu.

   Na podzim 2020 podala obec žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram DT 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního i pasivního odpočinku.

   Podle zpracovaného rozpočtu na realizaci akce „Víceúčelové hřiště 15x30m - Svémyslice“ je celková cena bez DPH 1.775.344,- Kč s DPH 2.148.166,- Kč.

   V lednu 2021 zastupitelstvo schválilo na svém zasedání podání výzvy k odevzdání nabídek na zakázku malého rozsahu - stavební práce - akce Víceúčelové hřiště 15x30m - Svémyslice.

  Na březnovém (2021) zasedání bude zastupitelstvo projednávat a schvalovat smlouvu s vítězným uchazečem. Více viz. ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. S firmou Ing. Jiří Huptych - J.I.H. je domluven termín zahájení realizace cca v polovině června 2021 a předpokládaná doba realizace je 6 týdnů.

   Výkresová část projektu ke stažení:

C1-Situace širších vztahů

C2-Koordinační situační výkres

D1-Celkový půdorys stavby

D2-Vzorové řezy

D3-Detail pole oplocení

D4-Detail pole oplocení s vybavením

D5-Detail sloupku pro uchycení sítě

 


 

Skatepark

   Obec nyní jedná s dodavatelem, který předložil nejvýhodnější nabídku. Požádala ho o úpravu velikosti platformy dle možností pozemku před budovou OÚ. Na zasedání zastupitelstva bude návrh projednán a pokud ho zastupitelé odsouhlasí, bude uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci. Případná realizace by měla proběhnout ještě v roce 2021. Je podmíněna získáním dotace.

 


 

Odbahnění a oprava návesního rybníka
- Svémyslice

   Termín dokončení díla byl smlouvou stanoven do konce 10 měsíce 2020. Zhotovitel se v loňském roce dostal do časové skluzu a vzhledem k tomu, že obec na tuto akci získala dotaci ve výši téměř 1,5 mil., o kterou nechce přijít a záleží ji na kvalitě díla, bylo vyhověno žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla. V letošním roce (leden - březen 2021) však počasí zatím nepřálo a obci opravdu záleží na kvalitě díla, proto byla podána žádost na MZE o prodloužení termínu dokončení díla (dodání veškeré dokumentace k vyúčtování akce). Nový termín pro předání stavby je 4/2021 a 6/2021 je termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.