Navigace

Obsah

ODPADY v obci Svémyslice

 

     Pravidla pro nakládání s odpady se s novým zákonem č. 541/2020 Sb., který na konci roku 2020 schválil Parlament ČR, s účinností od 01.01.2021, podstatně mění. V letošním roce mohla obec vybírat poplatky dle stávající vyhlášky (zvyklostí). Od 01.01.2022 je povinost mít vydanou vyhlášku dle nového zákona, dle kterého se mění i způsob vybírání poplatků.

     Zastupitelstvo obce proto na svém zasedání č. 24/2021 dne 18.11.2021 usnesením č. 251/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Svémyslice č. 12/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která je účinná od 01.01.2022.

      Zastupitelstvo obce také projednalo a schválilo na zasedání č. 26/2022 dne 26.01.2022 usnesením č. 271/2022 na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Svémyslice č. 13/2022 o stanovení obecních systému odpadového hospodářství, která je účinná od 27.02.2022. Tato vyhláška nahrazuje Obecně závazou vyhlášku č. 3/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svémyslice ze dne 27.07.2011.

 

Co to pro nás znamená?:

- náklady na likvidaci odpadů vznikajících na území obce se podstatně zvýšily (např. nově vznikl poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládkách, nároky na svozovou firmu, která musí odpady vážit, atd.)

- bioodpad se stává součástí poplatku za svoz komunálních odpadů,

- poplatek dle vyhlášky je vypočítán dle kapacity soustřeďovacích prostředků = velikost nádoby x počet objednaných svozů x cena za 1l (0,50 Kč pro rok 2022),

- poplatek je splatný do 30.01. následujícího roku. V praxi to znamená, že poplatek za rok 2022 budeme hradit do 30.01. 2023 a tak dále každý další rok,

- známku na odpad si vyzvedneme na OÚ do 30.01. daného roku = sdělíme úřadu velikost nádoby. V praxi to znamená, že nádoby svážené v roce 2022 musí mít známku označující objednanou kapacitu dané nádoby od 1.2.2022 a tak dále každý další rok,

- bioodpad - známku si vyzvedneme se známkou na komunální odpad (poplatek se nehradí, nádoba je ve vlastnictví občanů, nebo možnost si nádobu pronajmout dle ceníku),

- cca od poloviny roku 2022 budeme mít možnost předávat objemný, nebezpečný a bio odpady na sběrném místě u čistírny odpadních vod, včetně elektrozařízení. Tím zanikne stávající systém 2x ročně svoz nebezpečného a objemného odpadů,

 

 

     Největší vliv to však bude mít na rozpočet obce. Za prvé, vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nová pravidla ve vybírání poplatku za svoz komunálních odpadů, tak nedokážeme přesně stanovit výši poplatku a zároveň zaručit, aby příjmy z poplatku nebyly vyšší než náklady na svoz odpadů. Za druhé, není naším cílem stanovit poplatek, který bude dostačující pro příjem rozpočtu, ale chceme apelovat na Vás spoluobčany obce, aby jste více třídili a předcházeli tím vzniku komunálních odpadů končících na skládkách. Odpad, který končí na skládkách se nejvíce podílí na vysokých nákladech za likvidace odpadů vznikajících na území obce. Obec proto navýšila množství sběrných nádob na tříděný odpad, je, ale potřeba třídit zodpovědně! Za třetí, dalším krokem, od kterého si slibujeme snížení nákladů je sběrné místo a to díky efektivnějšímu využití možností při likvidaci těchto odpadů (např. doprava, kam odpad putuje, ne vždy se jedná o odpad, atd.). Zároveň Vám tímto krokem můžeme nabídnout lepší komfort, kdy již nebudeme muset čekat na půlroční svoz nebezpečných a objemných odpadů. 

 

 

     Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek ranní směnou (tzn. kdykoliv od 5:00 do 14:00 hodin)
 

     Svoz nebezpečných odpadů (např. oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, pneumatiky osobních automobilů - bez disků, atd. a odpadů určených ke zpětnému odběru (např. lednice, televize, monitory - pouze kompletní, zářivky, drobné elektrospotřebiče, atd. probíhají formou mobilních svozů dvakrát do roka,  JARO 2022 - POSLEDNÍ SVOZ V TÉTO PODOBĚ.

 

     Svoz objemného odpadu (např. linolea, koberce, skříně apod.) Mobilní svoz -  JARO 2022 - POSLEDNÍ SVOZ V TÉTO PODOBĚ.

 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉNO MÍSTA - Svémyslice 202:

po předchozí telefonické dohodě se starostou obce na tel.: 604 595 629

 

     Svoz bioodpadu - veškeré informace naleznete v odkaze nabídka na svoz bioodpadu.

 

     Tříděný odpad:

  • plasty
  • papír
  • sklo
  • nápojové kartony
  • kovové obaly
  • jedlé oleje a tuky
  • baterie
  • tonery a cartridge