Obsah

ODPADY v obci Svémyslice

INFORMACE NÍŽE PLATNÉ DO 31.12.2023. INFORMACE PRO ROK 2024 BUDOU UPRAVENY AŽ PO 01/2024. JIŽ NYNÍ K NAHLÉDNUTÍ V OZNÁMENÍ OBCE.

     Pravidla pro nakládání s odpady se s novým zákonem č. 541/2020 Sb., který na konci roku 2020 schválil Parlament ČR, s účinností od 01.01.2021, podstatně mění. V letošním roce mohla obec vybírat poplatky dle stávající vyhlášky (zvyklostí). Od 01.01.2022 je povinost mít vydanou vyhlášku dle nového zákona, dle kterého se mění i způsob vybírání poplatků.

     Zastupitelstvo obce proto na svém zasedání č. 24/2021 dne 18.11.2021 usnesením č. 251/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Svémyslice č. 12/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která je účinná od 01.01.2022.

      Zastupitelstvo obce také projednalo a schválilo na zasedání č. 26/2022 dne 26.01.2022 usnesením č. 271/2022 na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Svémyslice č. 13/2022 o stanovení obecních systému odpadového hospodářství, která je účinná od 27.02.2022. Tato vyhláška nahrazuje Obecně závazou vyhlášku č. 3/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Svémyslice ze dne 27.07.2011.

 

Co to pro nás znamená?:

- náklady na likvidaci odpadů vznikajících na území obce se podstatně zvýšily (např. nově vznikl poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládkách, nároky na svozovou firmu, která musí odpady vážit, atd.)

- bioodpad se stává součástí poplatku za svoz komunálních odpadů,

- poplatek dle vyhlášky je vypočítán dle kapacity soustřeďovacích prostředků = velikost nádoby x počet objednaných svozů x cena za 1l (0,50 Kč pro rok 2022 a taktéž pro rok 2023),

- poplatek je splatný do 30.01. následujícího roku. V praxi to znamená, že poplatek za rok 2022 budeme hradit do 30.01. 2023 a tak dále každý další rok,

- známku na odpad si vyzvedneme na OÚ do 30.01. daného roku = sdělíme úřadu velikost nádoby. V praxi to znamená, že nádoby svážené v roce 2023 musí mít známku označující objednanou kapacitu dané nádoby od 1.2.2023 a tak dále každý další rok,

- bioodpad - známku si vyzvedneme se známkou na komunální odpad (poplatek se nehradí, nádoba je ve vlastnictví občanů, nebo možnost si nádobu pronajmout dle ceníku),

- od 2. pololetí 2022 máme možnost předávat objemný, nebezpečný a bio odpady na sběrném místě u čistírny odpadních vod, včetně elektrozařízení. Tím zanikl stávající systém 2x ročně svoz nebezpečného a objemného odpadů,

 

     Svoz komunálního odpadu probíhá každý pátek ranní směnou (tzn. kdykoliv od 5:00 do 14:00 hodin)
 

     Svoz nebezpečných odpadů (např. oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, pneumatiky osobních automobilů - bez disků, atd.a odpadů určených ke zpětnému odběru(např. lednice, televize, monitory - pouze kompletní, zářivky, drobné elektrospotřebiče, atd.

 

     Svoz objemného odpadu (např. linolea, koberce, skříně apod.) 

 

     Svoz bioodpadu

 

     Tříděný odpad:

  • plasty
  • papír
  • sklo
  • nápojové kartony
  • kovové obaly
  • jedlé oleje a tuky
  • baterie
  • tonery a cartridge