Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Svémyslice
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Svémyslice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Svémyslice 18
  250 91 Zeleneč v Čechách
  E-mail: info@svemyslice.eu
  WWW: www.svemyslice.eu/
  ID Datové schránky: uydatxc
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
  • 4.3 Úřední hodiny
   středa13:00 – 15:0017:00 – 19:00
  • 4.4 Telefonní čísla
    
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.svemyslice.eu/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   datová schránka ID: uydatxc

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: uydatxc
 • 5. Případné platby lze poukázat
  115-8863020257/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00639672
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00639672
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

   

  • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Svémyslice
    
  • písemně - osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu
   Svémyslice: Obecní úřad Svémyslice
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách
    
  • elektronickým podáním do datové schránky ID: uydatxc

   

  úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Svémyslice

  středa:
    13:00 - 15:00 starosta obce
  středa:
   
  17:00 - 19:00 starosta obce

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty
  Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
  Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny
  Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
   

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat
  - o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá


  Kdo informaci poskytne
  - kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne
  - je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  - jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  - pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  - jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  - pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá
  - ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  - písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat
  - musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  - neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu
  - je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  - pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví
  - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá
  - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne
  - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
   

 • 10. Příjem podání a podnětů

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

   

  • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Svémyslice
    
  • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
   Obecní úřad Svémyslice
   Svémyslice 18
   250 91 Zeleneč v Čechách

    
  • elektronickým podáním do datové schránky ID: uydatxc

  úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Svémyslice

  středa:
    13:00 - 15:00 starosta obce
  středa:
   
  17.00 - 19.00 starosta obce

   

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Svémyslice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Svémyslice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  Úřední deska
 • Poskytnuté informace

  Seznam poskytnutých informací

  Informace poskytované dle zákona 106/1999 Sb.

  Rok

  Číslo jednací Žádost ke stažení Odpověď ke stažení
         
         
         
  2021 2021/039 zde zde
  2021 2021 3.10. zde zde
  2020 2020 2.2 zde zde
  2019 2019/115 zde zde
  2019 2019/100 zde zde
  2019 2019 4.8. zde zde
  2019 2019 1.31. zde zde
         

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.